NABÓR 2020/2021

Polecane

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DZIECI
DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W CIESZYNIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 1. Rekrutacja do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2020/2021 będzie prowadzona w ramach  naboru elektronicznego www.cieszyn.przedszkola.vnabor.pl
 2. Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli będzie trwała od dnia 24 lutego 2020 r. od godz. 8.00 do 13 marca 2020 r. do godz. 15.00 i obejmie wprowadzanie danych dzieci do systemu oraz składanie papierowej wersji zgłoszenia w  siedzibie przedszkola pierwszego wyboru.
 3. Po 13 marca 2020 r.  żaden wniosek zgłoszeniowy nie będzie rozpatrywany.
 4. Rodzice, którzy nie mają dostępu do internetu, mogą pobrać wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola w dowolnym  przedszkolu publicznym, wypełnić go i po podpisaniu złożyć w siedzibie przedszkola pierwszego  wyboru,  którego dyrektor wprowadzi kartę do systemu.
 5. Do publicznych przedszkoli przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Cieszyn.
 6. Rekrutacją do przedszkoli publicznych w Cieszynie na rok szkolny 2020/2021 będą objęte dzieci w wieku od 3-6 lat.
 7. Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu lub rezygnacji z kontynuacji wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu od dnia 5 lutego 2020 r. od godz. 8.00  do  17 lutego 2020 r. do godz. 15.00.
 8. Dzieci w wieku 6 lat są obowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 9. Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych do oddziałów integracyjnych w Przedszkolu nr 2 – Integracyjnym w Cieszynie  i Przedszkolu nr 4 w Cieszynie będzie przeprowadzona odrębnie tj.: rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do Przedszkola nr 2 – Integracyjnego lub Przedszkola nr 4 i tam składają podania do 13 marca br.,
 10. Kwalifikację (nabór) dzieci niepełnosprawnych prowadzić będzie komisja powołana przez Dyrektora Przedszkola nr 2 –  Integracyjnego oraz  Dyrektora Przedszkola nr 4.
 11. Przy zapisywaniu kandydata do przedszkola należy pamiętać, że planowanie pobytu dziecka w przedszkolu jest możliwe tylko przy pełnych i połówkach godzin zegarowych np. od 6:30 do 15:30 lub od 8:00 do 16:00.
 12. We wniosku o przyjęcie do przedszkola można wskazać nie więcej niż trzy wybrane przedszkola. Należy określić kolejność wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego i złożyć wniosek w przedszkolu pierwszego wyboru.
 13. Dyrektor danego przedszkola powołuje Komisję Rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.
 14. Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne.
 15. Komisja Rekrutacyjna dokonuje weryfikacji wniosków i podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do przedszkola w oparciu o kryteria.
 16. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:a) Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości, w ogólnie dostępnym miejscu, imiennej listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Lista powinna zawierać imiona i nazwiska  kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia do wskazanego oddziału, datę jej upublicznienia oraz podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej. b) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.c) Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 17. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może:
  1. żądać dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach,
  2. wyznaczyć termin dostarczenia tych dokumentów,
  3. zwrócić się do Burmistrza Cieszyna o potwierdzenie tych informacji w terminie 14 dni.
 18. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola nastąpi w dniu 8 kwietnia  2020 r. o godz. 8.00.
 19. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych zobowiązani są w terminie od dnia  8 kwietnia 2020 r. od godziny 8.00 do 17 kwietnia 2020 r. do godziny 15.00 potwierdzić wolę przyjęcia dziecka w przedszkolu, do którego kandydat został  zakwalifikowany  poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na deklaracji – druk będzie dostępny w przedszkolu jak  również na platformie naborowej.
 20. Niepotwierdzenie przez rodziców / opiekunów prawnych woli przyjęcia dziecka do przedszkola oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych.
 21. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi w dniu 28 kwietnia 2020 r. o godz. 8.00.
 22. Jeżeli liczba dzieci zapisanych do przedszkola przewyższy liczbę miejsc w przedszkolu dyrektor informuje Burmistrza o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola. W tym przypadku Burmistrz na piśmie wskaże rodzicom inne przedszkole mogące przyjąć Państwa dziecko.
 23. Rodzicom kandydatów nieprzyjętych do przedszkola przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania  do  publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Składanie ww. wniosku określają szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji do przedszkola, które są dostępne w każdym przedszkolu.
 24. Komisja sporządza uzasadnienie w ciągu 5 dni od daty wpływu wniosku.
 25. Rodzice kandydata mogą wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Składanie ww. odwołania określają szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji do przedszkola, które są dostępne w każdym przedszkolu.
 26. Dyrektor rozpatruje odwołanie, o którym mowa w pkt. 24 w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 27. W przypadku zwolnienia się miejsca w przedszkolu w trakcie roku szkolnego, o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor.
 28. Szczegółowe zasady naboru do przedszkoli są dostępne w poszczególnych przedszkolach.

Podziękowanie od rodziców Antosia

Polecane

Szanowni Państwo, Drodzy Darczyńcy,

w zeszłym tygodniu spłynęły ( a pojawiają się te środki na przełomie października i listopada) na subkonto Naszego Antosia w Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” ostatnie środki z Państwa 1 % z podatków za rok 2018.

W związku z tym, że dane Darczyńców są dla nas niewidoczne, a okazaliście Państwo – po raz kolejny- swoją dobrą wolą i liczbą ogromne serce- chcieliśmy tą drogą (bo innej nie mamy) bardzo Państwu podziękować!!!

Będzie to dla nas i Antosia wielkie wsparcie w poszukiwaniu dróg leczenia. Środki te pozwolą też na codzienną rehabilitację, ściąganie z zagranicy leków i przystosowanie przestrzeni do funkcjonowania Antka.

Tak naprawdę, brak nam słów, by za wszelką pomoc podziękować…

Z całego serca DZIĘKUJEMY!!!!

Rodzice Antosia

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii

APEL O POMOC

Polecane

Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc dla naszego przedszkolaka – Antosia. W zeszłym roku zdiagnozowano u Antka DMD (dystrofię mięśniową Duchenne’a). Jest to ciężka i rzadka choroba o podłożu genetycznym, wyniszczająca nieodwracalnie cały organizm. Choroba jest na chwilę obecną nieuleczalna – w celu spowolnienia postępów stosuje się intensywną i codzienną rehabilitację przy jednoczesnej sterydoterapii (by dziecko usiadło jak najpóźniej na wózku inwalidzkim). Ważne jest również przystosowanie przestrzeni, w której na co dzień porusza się Antek.

Antoś jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Wszelkich wpłat na Jego rzecz można dokonywać na adres:

 • Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa, nr konta w Alior Banku S.A. to: 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994 w tytule ważne jest, aby wpisać: „33986 Molęda Antoni – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia”.
 • Darowizny można też wpłacać wchodząc na stronę: www.dzieciom.pl/podopieczni/33986
 • Można też przeznaczyć 1% podatku: wtedy należy wskazać KRS 0000037904, a cel szczegółowy na PITcie wpisać: „33986 Molęda Antoni”. Szanowni Darczyńcy, prosimy o wyrażenie zgody na formularzu PIT na przekazanie swoich danych OPP.

ZA OKAZANĄ POMOC SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!

Smerfy – Cała Polska czyta dzieciom

Galeria

Ta galeria zawiera 14 zdjęć.

W ramach udziału w międzynarodowym projekcie czytelniczym „Magiczna moc bajek” grupa „Smerfów” czytała „Bajki bez barier” A. Chmielewskiej. Do bajki „Dziecko niewidome” przedszkolaki brały udział w zabawach dramowych. Stworzyliśmy książkę sensoryczną z pokazanych ilustracji wykonanych przez dzieci. Każde dziecko przedstawiło … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Smerfy

EKSPERYMENTY Z PANEM PYTALSKIM

Galeria

Ta galeria zawiera 23 zdjęcia.

W poniedziałek 27 stycznia cztery najstarsze grupy brały udział w warsztatach, które prowadził „Pan Pytalski”. Dzieci miały okazję obserwować, a także same wykonać ciekawe eksperymenty. Dowiedziały się np. że balon przyłożony do ognia zaraz pęka, a balon napełniony niewielką ilością … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Myszki

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Galeria

Ta galeria zawiera 15 zdjęć.

W piątek 24 stycznia uroczyście obchodziliśmy Dzień Babci i Dziadka w sali OSP Bobrek. Przygotowaliśmy dla naszych wspaniałych Babć i Dziadków piosenki, wierszyki, tańce, następne wręczyliśmy Im własnoręcznie wykonane podarunki i zaprosiliśmy na poczęstunek. To były bardzo wzruszające chwile… Bardzo … Czytaj dalej

Smerfy – podróż Misia Maciusia

Galeria

Ta galeria zawiera 24 zdjęcia.

Dzieci z grupy Smerfów, po przypomnieniu zasad bezpieczeństwa, wybrały się na wycieczkę wraz z Misiem Maciusiem. Najpierw udały się do Muzeum Drukarstwa, gdzie brały udział w warsztatach dotyczących dawnego druku. Dzieci miały możliwość wydrukowania swoich własnych rysunków. Następnie Miś Maciuś … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Smerfy

MYSZKI – Witamy zimę

Galeria

Ta galeria zawiera 20 zdjęć.

W piątek 10 stycznia w Myszkach uroczyście przywitaliśmy zimę. Oglądaliśmy zimowe ilustracje i opowiadaliśmy o tym, jak zmienia się pogoda i przyroda, jak zachowują się zwierzęta oraz jak należy się zimą ubierać. Słuchaliśmy zimowej piosenki i stworzyliśmy do niej podkład … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Myszki

PSZCZÓŁKI – Wigilijka

Galeria

Ta galeria zawiera 23 zdjęcia.

Przed Świętami Bożego Narodzenia w grupie „Pszczółki” odbyła się grupowa „Wigilijka”. Zaproszeni rodzice obejrzeli „Jasełka” w wykonaniu dzieci z kółka teatralnego. Był też wspólnie spędzony świąteczny czas przy stołach, gdzie wszyscy degustowali ciasteczka upieczone przez dzieci. Dzieciom ogromną radość sprawiły … Czytaj dalej