Wakacje

Polecane

Przerwy wakacyjne w publicznych przedszkolach zlokalizowanych na terenie Miasta Cieszyna w 2020 r. zostały ustalone w cyklach miesięcznych, tzn. część przedszkoli pełni dyżury w wyznaczonym miesiącu (lipcu lub sierpniu), a pozostała część przedszkoli w tym czasie ma przerwę w pracy.

Powyższe rozwiązanie podyktowane jest wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z 4 maja oraz z 4 czerwca 2020 r., których celem jest przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się COVID-19.

Wytyczne mówią między innymi o tym że:

 • ogranicza się liczbę dzieci w danej grupie,
 • liczba dzieci musi być dopasowana miedzy innymi do wielkości i charakteru pomieszczeń,
 • niewskazana  jest wymiana dzieci z różnych grup i przedszkoli,
 • do danej grupy powinni być przydzieleni ci sami nauczyciele oraz opiekunowie,
 • nie powinno dochodzić do kontaktu z pozostałym personelem danej placówki.

W przypadku wprowadzenia dyżurów 2 – tygodniowych, jakie miały miejsce w poprzednich latach, spełnienie tych wymagań jest niemożliwe. Zmieniał się cały czas skład grup i pracowali z dziećmi  różni nauczyciele, opiekunowie i personel.

Bezpieczeństwo dzieci i personelu jest dla nas priorytetem. Mamy świadomość utrudnień, za zrozumienie i wyrozumiałość rodziców dziękujemy.

Drodzy rodzice.

10 czerwca rozpoczyna się rekrutacja do przedszkola na okres dyżuru wakacyjnego. Przedszkole nr 16 pełni dyżur dla swoich przedszkolaków w miesiącu sierpniu. Proszę pobrać deklarację w Przedszkolu, wypełnić i dostarczyć do przedszkola w nieprzekraczalnym terminie do 19 czerwca.

Pamiętajcie Państwo, że ze względu na czasowe ograniczenia funkcjonowania przedszkola w pierwszej kolejności na dyżur do przedszkola przyjmowane będą dzieci rodziców REALIZUJACYCH ZADANIA ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEMI ZWALCZANIEM COVID-19 i PRACUJĄCYCH!!!

Rekrutacja zakończy się 24 czerwca. Informacje na temat dzieci zakwalifikowanych można uzyskać dzwoniąc do przedszkola 33 8521 007 lub 782724931

Deklaracja rodziców

Polecane

………………………………………………….
…………………………………………………
(imiona i nazwiska rodziców/
opiekunów prawnych)
………………………………………………….
………………………………………………….
(miejsce zamieszkania)

D E K L A R A C J A

w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

Deklaruję, że moje dziecko …………………………………………………….. (imię i nazwisko) będzie korzystało z usług opiekuńczych Przedszkola nr 16 w Cieszynie:

 • od dnia ……………. maja 2020 r. na czas zmienionej organizacji pracy placówki
 • w godzinach od …………. do ……….. tj. ………… godzin dziennie.

Deklaruję także, że moje dziecko będzie korzystało z wyżywienia
w liczbie …….. posiłków dziennie, tj.:

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów w związku z uczęszczaniem dziecka do przedszkola w czasie epidemii COVID – 19

Ja, …………………………………………………………………………………………………………………….. niżej podpisany/a będący rodzicem małoletniego ……………………………………………… uczęszczającego do Przedszkola nr 16 w Cieszynie oświadczam, co następuje:

 • świadomy czynników ryzyka COVID – 19 w związku z uczęszczaniem dziecka do placówki oraz dowożeniem go do instytucji, które dotyczy zarówno dziecka jak i osób z nim mieszkających oświadczam, że chcę skorzystać z opieki nad dzieckiem w czasie epidemii codziennie w godzinach podanych w deklaracji,
 • zobowiązuję się przyprowadzać dziecko do przedszkola na godzinę ……. gdzie, zostanie odebrane przez opiekuna i odbierać dziecko codziennie o godzinie….…….,
 • w trakcie kontaktu z pracownikiem placówki/ innym rodzicem zobowiązuję się do zachowania 2 metrowego dystansu społecznego oraz obowiązkowego posiadania maseczki i rękawiczek,
 • oświadczam, że żaden z domowników nie jest objęty kwarantanną ani izolacją,
 • zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki poprzez kontakt telefoniczny o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu tj. gdy ktoś z mojej rodziny zostanie objęty kwarantanną lub zachoruje na Covid – 19,
 • oświadczam, że moje dziecko nie posiada żadnych objawów chorobowych wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej,
 • podaję aktualny numer telefonu, pod którym będzie dostępna osoba upoważniona do odbioru dziecka z placówki przez cały czas pobytu dziecka w placówce ………………………………………………………………………………………………………………….
 • zobowiązuję się zapewnić niezwłoczny (w czasie nie dłuższym niż pół godziny) odbiór dziecka przez osobę upoważnioną w przypadku stwierdzenia u dziecka objawów chorobowych,
 • wyrażam zgodę na dokonywanie pomiarów temperatury ciała mojego dziecka termometrem bezdotykowym,
 • deklaruję pełne zastosowanie się do wytycznych, zawartych w dokumentach wydanych przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego (zamieszczonych na stronach przedszkola) oraz zgodę na realizowanie tych zaleceń przez placówkę, co może wiązać się z ograniczeniami pobytu i opieki nad dzieckiem oraz innymi restrykcjami, a także podporządkowanie się poleceniom dyrekcji i opiekunów przedszkola w tym zakresie.

Oświadczam, że jestem zatrudniony/a i obecnie pracuję w :

M: Jestem pracownikiem:…………………………………………………………………………

(nazwa i adres zakładu pracy)

O: Jestem pracownikiem:…………………………………………………………………………

(nazwa i adres zakładu pracy)

Oświadczam, że:

 ………………………………………..
(data i czytelny podpis matka/opiekun prawny)

………………………………………………………
(data i czytelny podpis ojciec/opiekun prawny)

APEL O POMOC

Galeria

Ta galeria zawiera 4 zdjęcia.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc dla naszego przedszkolaka – Antosia. W zeszłym roku zdiagnozowano u Antka DMD (dystrofię mięśniową Duchenne’a). Jest to ciężka i rzadka choroba o podłożu genetycznym, wyniszczająca nieodwracalnie cały organizm. Choroba jest na chwilę … Czytaj dalej

Wakacje

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649 z późn. zm.) przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole.

W 2020 r.  w trosce o bezpieczeństwo z uwagi na stan epidemii przerwy wakacyjne zostały ustalone w cyklach miesięcznych, aby praca w przedszkolach była zgodna z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, min. niemożliwa jest wymiana dzieci z innymi grupami i przedszkolami, dziećmi powinni zajmować się ci sami opiekunowie.

W bieżącym roku dyżury wakacyjne zostały wydłużone dwukrotnie w porównaniu do lat ubiegłych, gdzie przeciętnie przedszkole pełniło 2-tygodniowy dyżur wakacyjny, a następnie przez 6 tygodni było zamknięte. Obecnie publiczne przedszkola pełnią 1-miesięczne dyżury wakacyjne.

W celu zapewnienia dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, przedszkola i oddziały przedszkolne nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek.

Ponadto informuję, że po zniesieniu części ograniczeń dotyczących jednostek oświatowych Burmistrz Miasta Cieszyna  podjął decyzję o uruchomieniu publicznych przedszkoli od dnia 13 maja 2020 r. w sytuacji, kiedy nie wszystkie gminy powiatu cieszyńskiego zdecydowały się na taki krok.

Rozstrzygnięcie konkursu „Zaczarowana zakładka”

Galeria

Ta galeria zawiera 5 zdjęć.

Protokół  z  konkursu „Zaczarowana zakładka”          Dnia 18 czerwca 2020r. komisja w składzie – nauczyciel Beata Dutkiewicz oraz przedstawiciel rodziców – pani Łucja Kowalczyk wyłoniła zwycięzców. Na konkurs dostarczono 3 zakładki. Nagrodzono i wyróżniono następujące dzieci : 5 – latki: … Czytaj dalej