Uwaga!!! Rusza rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2020-2021

Polecane

Szanowni Rodzice

W dniu 28 kwietnia 2020 r. zostały opublikowane listy kandydatów przyjętych do przedszkola, tym samym zakończyła się rekrutacja główna w cieszyńskich publicznych przedszkolach. Są jeszcze wolne miejsca.

Rekrutacja uzupełniająca do cieszyńskich przedszkoli publicznych na rok szkolny 2020/2021 będzie prowadzona od 20 do 25 maja 2020 r. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą wolnych miejsc w publicznych przedszkolach.

Wnioski zgłoszeniowe wraz z załącznikami są do pobrania w każdym przedszkolu prowadzącym rekrutację uzupełniającą oraz na stronie internetowej www.cieszyn.przedszkola.vnabor.pl w tzw. plikach „do pobrania”. Rodzice składają wniosek bezpośrednio do dyrektora przedszkola, w którym wystąpiły wolne miejsca.

Zapisy w ramach rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli publicznych będą prowadzone przez następujące przedszkola:

 1. Przedszkole nr 7 w Cieszynie, ul. Gen. Hallera 163  – dla 3 latków,
 2. Przedszkole nr 9 w Cieszynie, ul. N. Bucewicza 25  – dla 3 i 4 latków, 
 3. Przedszkole nr 16 w Cieszynie, Bielska 75 – dla 3, 4, 5 i 6 latków,

Wnioski aplikacyjne w rekrutacji uzupełniającej złożone po 25 maja nie będą rozpatrywane. Publikacja listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do przedszkola nastąpi 8 czerwca 2020 r. o godz. 8.00 w poszczególnych przedszkolach.

Ważne: Zasady rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 określił dyrektor przedszkola i są one dostępne w poszczególnych przedszkolach. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń, ponieważ o przyjęciu do przedszkola będzie decydować ilość punktów uzyskanych w procesie rekrutacji. Istotne jest natomiast terminowe i prawidłowe wypełnienie i złożenie wniosku zgłoszeniowego do przedszkola. O przyjęciu do danego przedszkola zadecyduje Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Komisja rekrutacyjna przeprowadzi weryfikację oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów. Ponadto Komisja rekrutacyjna może zażądać dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach. 

Listy dzieci przyjętych do danego przedszkola zostaną opublikowane 17 czerwca 2020 r.  w poszczególnych przedszkolach.

Wypełniony i podpisany WNIOSEK wraz z wymaganymi oświadczeniami należy wydrukować i dostarczyć w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego 2-metrowego dystansu między obecnymi w budynku.

W związku z zagrożeniem koronawirusem istnieje możliwość wysłania wypełnionego i  zeskanowanego wniosku wraz z wymaganymi oświadczeniami na adres mailowy przedszkola lub umieszczenie wypełnionego wniosku w skrzynce korespondencyjnej zawieszonej na zewnątrz przedszkola. Istnieje również możliwość ewentualnych konsultacji, które będą udzielane wyłącznie telefonicznie.

Adresy mailowe i numery telefonów przedszkoli prowadzących rekrutację uzupełniającą:

 1. Przedszkole nr 7 w Cieszynie – cieszynp7@vp.pl, tel. 781 985 129
 2. Przedszkole nr 9 w Cieszynie – p9cieszyn@gmail.com, tel. 782 724 935
 3. Przedszkole nr 16 w Cieszynie – p-16cn@wp.pl, tel. 782 724 931.

Deklaracja rodziców

Polecane

………………………………………………….
…………………………………………………
(imiona i nazwiska rodziców/
opiekunów prawnych)
………………………………………………….
………………………………………………….
(miejsce zamieszkania)

D E K L A R A C J A

w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

Deklaruję, że moje dziecko …………………………………………………….. (imię i nazwisko) będzie korzystało z usług opiekuńczych Przedszkola nr 16 w Cieszynie:

 • od dnia ……………. maja 2020 r. na czas zmienionej organizacji pracy placówki
 • w godzinach od …………. do ……….. tj. ………… godzin dziennie.

Deklaruję także, że moje dziecko będzie korzystało z wyżywienia
w liczbie …….. posiłków dziennie, tj.:

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów w związku z uczęszczaniem dziecka do przedszkola w czasie epidemii COVID – 19

Ja, …………………………………………………………………………………………………………………….. niżej podpisany/a będący rodzicem małoletniego ……………………………………………… uczęszczającego do Przedszkola nr 16 w Cieszynie oświadczam, co następuje:

 • świadomy czynników ryzyka COVID – 19 w związku z uczęszczaniem dziecka do placówki oraz dowożeniem go do instytucji, które dotyczy zarówno dziecka jak i osób z nim mieszkających oświadczam, że chcę skorzystać z opieki nad dzieckiem w czasie epidemii codziennie w godzinach podanych w deklaracji,
 • zobowiązuję się przyprowadzać dziecko do przedszkola na godzinę ……. gdzie, zostanie odebrane przez opiekuna i odbierać dziecko codziennie o godzinie….…….,
 • w trakcie kontaktu z pracownikiem placówki/ innym rodzicem zobowiązuję się do zachowania 2 metrowego dystansu społecznego oraz obowiązkowego posiadania maseczki i rękawiczek,
 • oświadczam, że żaden z domowników nie jest objęty kwarantanną ani izolacją,
 • zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki poprzez kontakt telefoniczny o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu tj. gdy ktoś z mojej rodziny zostanie objęty kwarantanną lub zachoruje na Covid – 19,
 • oświadczam, że moje dziecko nie posiada żadnych objawów chorobowych wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej,
 • podaję aktualny numer telefonu, pod którym będzie dostępna osoba upoważniona do odbioru dziecka z placówki przez cały czas pobytu dziecka w placówce ………………………………………………………………………………………………………………….
 • zobowiązuję się zapewnić niezwłoczny (w czasie nie dłuższym niż pół godziny) odbiór dziecka przez osobę upoważnioną w przypadku stwierdzenia u dziecka objawów chorobowych,
 • wyrażam zgodę na dokonywanie pomiarów temperatury ciała mojego dziecka termometrem bezdotykowym,
 • deklaruję pełne zastosowanie się do wytycznych, zawartych w dokumentach wydanych przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego (zamieszczonych na stronach przedszkola) oraz zgodę na realizowanie tych zaleceń przez placówkę, co może wiązać się z ograniczeniami pobytu i opieki nad dzieckiem oraz innymi restrykcjami, a także podporządkowanie się poleceniom dyrekcji i opiekunów przedszkola w tym zakresie.

Oświadczam, że jestem zatrudniony/a i obecnie pracuję w :

M: Jestem pracownikiem:…………………………………………………………………………

(nazwa i adres zakładu pracy)

O: Jestem pracownikiem:…………………………………………………………………………

(nazwa i adres zakładu pracy)

Oświadczam, że:

 ………………………………………..
(data i czytelny podpis matka/opiekun prawny)

………………………………………………………
(data i czytelny podpis ojciec/opiekun prawny)

Rekrutacja do szkół

Galeria

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Cieszyn na rok szkolny 2020-/2021: Zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych odbędą się za pomocą systemu elektronicznego na stronie:cieszyn.podstawowe.vnabor.plw terminie 1 kwietnia 2020 r. od godz. 8:00 do 16 kwietnia 2020 … Czytaj dalej

informacja dotycząca płatności

Polecane

Drodzy rodzice w związku z zaistniałą sytuacją opłata za przedszkole pobierana będzie po wznowieniu zajęć w przedszkolu. Rodzice, którzy zadeklarowali płatność bezgotówkową a nie zdążyli odebrać informacji o wysokości opłat zostaną poinformowani telefonicznie.

Katarzyna Kantor

rekrutacja do szkół

Galeria

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Cieszyn na rok szkolny 2020/2021  Zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych odbędą się za pomocą systemu elektronicznego na stronie: cieszyn.podstawowe.vnabor.pl w terminie 1 kwietnia 2020 r. od godz. 8:00 do 16 … Czytaj dalej

APEL O POMOC

Galeria

Ta galeria zawiera 4 zdjęcia.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc dla naszego przedszkolaka – Antosia. W zeszłym roku zdiagnozowano u Antka DMD (dystrofię mięśniową Duchenne’a). Jest to ciężka i rzadka choroba o podłożu genetycznym, wyniszczająca nieodwracalnie cały organizm. Choroba jest na chwilę … Czytaj dalej