Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym.

 

Regulamin rodzinnego konkursu plastycznego: „Moja Polska”

Konkurs organizowany jest dla dzieci wraz z rodzicami, uczęszczających do Przedszkola nr 16 w Cieszynie

Cel konkursu:

 1. Uczczenie 100 lecia odzyskania niepodległości Polski
 2. Kształcenie postaw patriotycznych.
 3. Uwrażliwienie dzieci na piękno naszego kraju.
 4. Kształcenie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnych form plastycznych.

Założenia organizacyjne:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla rodzin dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. Każda rodzina może zgłosić do konkursu jedna wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę.
 3. Do pracy powinna być dołączona metryczka zawierająca następujące informacje: nazwisko rodziny, imiona wykonawców, nazwa grupy, do której uczęszcza dziecko.
 4. Do pracy powinna być dołączona zgoda na przetwarzanie danych i oświadczenie dotyczące wykonanej pracy ( załącznik nr 1)
 5. Praca powinna być wykonana w formacie A 3 lub A 4 wybraną techniką: rysunek kredkami, pastelami, węglem, ołówkiem, technikami malarskimi (farba plakatowa, tempera, akwarela), wyklejanki lub collage.
 6. Udział w konkursie oznacza udzielenie organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

Warunki konkursu:

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych
 2. a) dzieci młodsze 3 i 4 latki
 3. b) dzieci starsze 5 i 6 latki
 4. Uczestnicy konkursu składają prace u dyrektora przedszkola w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2018 r.
 5. Prace dostarczone po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 6. O wyłonieniu zwycięzców zadecyduje komisja konkursowa, w której skład wchodzą: dyrektor przedszkola, wychowawcy poszczególnych grup, przedstawiciel rodziców.
 7. Ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w siedzibie przedszkola 9 listopada 2018 r.
 8. Wszystkie zgłoszone prace zostaną wywieszone na wystawie w holu przedszkola.

Dyrektor Katarzyna Kantor