NABÓR 2020/2021

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DZIECI
DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W CIESZYNIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 1. Rekrutacja do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2020/2021 będzie prowadzona w ramach  naboru elektronicznego www.cieszyn.przedszkola.vnabor.pl
 2. Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli będzie trwała od dnia 24 lutego 2020 r. od godz. 8.00 do 13 marca 2020 r. do godz. 15.00 i obejmie wprowadzanie danych dzieci do systemu oraz składanie papierowej wersji zgłoszenia w  siedzibie przedszkola pierwszego wyboru.
 3. Po 13 marca 2020 r.  żaden wniosek zgłoszeniowy nie będzie rozpatrywany.
 4. Rodzice, którzy nie mają dostępu do internetu, mogą pobrać wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola w dowolnym  przedszkolu publicznym, wypełnić go i po podpisaniu złożyć w siedzibie przedszkola pierwszego  wyboru,  którego dyrektor wprowadzi kartę do systemu.
 5. Do publicznych przedszkoli przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Cieszyn.
 6. Rekrutacją do przedszkoli publicznych w Cieszynie na rok szkolny 2020/2021 będą objęte dzieci w wieku od 3-6 lat.
 7. Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu lub rezygnacji z kontynuacji wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu od dnia 5 lutego 2020 r. od godz. 8.00  do  17 lutego 2020 r. do godz. 15.00.
 8. Dzieci w wieku 6 lat są obowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 9. Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych do oddziałów integracyjnych w Przedszkolu nr 2 – Integracyjnym w Cieszynie  i Przedszkolu nr 4 w Cieszynie będzie przeprowadzona odrębnie tj.: rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do Przedszkola nr 2 – Integracyjnego lub Przedszkola nr 4 i tam składają podania do 13 marca br.,
 10. Kwalifikację (nabór) dzieci niepełnosprawnych prowadzić będzie komisja powołana przez Dyrektora Przedszkola nr 2 –  Integracyjnego oraz  Dyrektora Przedszkola nr 4.
 11. Przy zapisywaniu kandydata do przedszkola należy pamiętać, że planowanie pobytu dziecka w przedszkolu jest możliwe tylko przy pełnych i połówkach godzin zegarowych np. od 6:30 do 15:30 lub od 8:00 do 16:00.
 12. We wniosku o przyjęcie do przedszkola można wskazać nie więcej niż trzy wybrane przedszkola. Należy określić kolejność wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego i złożyć wniosek w przedszkolu pierwszego wyboru.
 13. Dyrektor danego przedszkola powołuje Komisję Rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.
 14. Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne.
 15. Komisja Rekrutacyjna dokonuje weryfikacji wniosków i podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do przedszkola w oparciu o kryteria.
 16. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:a) Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości, w ogólnie dostępnym miejscu, imiennej listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Lista powinna zawierać imiona i nazwiska  kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia do wskazanego oddziału, datę jej upublicznienia oraz podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej. b) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.c) Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 17. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może:
  1. żądać dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach,
  2. wyznaczyć termin dostarczenia tych dokumentów,
  3. zwrócić się do Burmistrza Cieszyna o potwierdzenie tych informacji w terminie 14 dni.
 18. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola nastąpi w dniu 8 kwietnia  2020 r. o godz. 8.00.
 19. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych zobowiązani są w terminie od dnia  8 kwietnia 2020 r. od godziny 8.00 do 17 kwietnia 2020 r. do godziny 15.00 potwierdzić wolę przyjęcia dziecka w przedszkolu, do którego kandydat został  zakwalifikowany  poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na deklaracji – druk będzie dostępny w przedszkolu jak  również na platformie naborowej.
 20. Niepotwierdzenie przez rodziców / opiekunów prawnych woli przyjęcia dziecka do przedszkola oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych.
 21. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi w dniu 28 kwietnia 2020 r. o godz. 8.00.
 22. Jeżeli liczba dzieci zapisanych do przedszkola przewyższy liczbę miejsc w przedszkolu dyrektor informuje Burmistrza o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola. W tym przypadku Burmistrz na piśmie wskaże rodzicom inne przedszkole mogące przyjąć Państwa dziecko.
 23. Rodzicom kandydatów nieprzyjętych do przedszkola przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania  do  publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Składanie ww. wniosku określają szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji do przedszkola, które są dostępne w każdym przedszkolu.
 24. Komisja sporządza uzasadnienie w ciągu 5 dni od daty wpływu wniosku.
 25. Rodzice kandydata mogą wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Składanie ww. odwołania określają szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji do przedszkola, które są dostępne w każdym przedszkolu.
 26. Dyrektor rozpatruje odwołanie, o którym mowa w pkt. 24 w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 27. W przypadku zwolnienia się miejsca w przedszkolu w trakcie roku szkolnego, o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor.
 28. Szczegółowe zasady naboru do przedszkoli są dostępne w poszczególnych przedszkolach.