zasady przyjmowania dzieci

Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

§1

 1. W postępowaniu o przyjęcie dziecka do Przedszkola w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania biorą udział rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola 16 w Cieszynie przed okresem epidemii.
 2. Przedszkole w okresie ograniczonej działalności nie będzie organizowało poobiedniego odpoczynku.
 3. Rodzice są zobowiązani do zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa i higieny obowiązujące dzieci i pracowników na terenie placówki.
 4. Rodzice są zobowiązani do zapoznania się z zasadami przyjmowania dzieci w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.
 5. Dzieci do przedszkola przyjmowane są na wolne miejsca.
 6. Liczbę wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym określa zarządzeniem Dyrektor Przedszkola.
 7. Rodzice wyrażają wolę korzystania z usług przedszkola poprzez złożenie wypełnionej deklaracji w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.
 8. Złożenie wypełnionej deklaracji przez rodziców nie skutkuje automatycznym objęciem opieką przedszkolną dziecka.

§2

Składanie deklaracji w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola

 1. Druk Deklaracji udostępniony jest na stronie internetowej przedszkola oraz w przedszkolu.
 2. Wypełnioną i podpisaną Deklarację należy złożyć w Przedszkolu najpóźniej na dwa dni przed planowanym objęciem dziecka opieką przedszkolną.
 3. W celu zachowania ostrożności wypełnione deklaracje należy wrzucić do skrzynki korespondencyjnej zawieszonej przed Przedszkolem.
 4. Dopuszcza się możliwość złożenia wypełnionej i podpisanej deklaracji drogą elektroniczną w formie zeskanowanego dokumentu przesłanego na skrzynkę pocztową przedszkola najpóźniej na dwa dni przed planowanym objęciem dziecka opieką przedszkolną.
 5. Deklarację w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola złożoną formie elektronicznej należy dostarczyć w formie papierowej najpóźniej w pierwszym dniu objęcia dziecka opieką.
 6. Deklaracje rodziców będą rozpatrywane na bieżąco.
 7. Dyrektor Przedszkola informuje rodziców o objęciu dziecka opieką przedszkolną lub braku miejsca w przedszkolu.
 8. Dzieci rodziców z grup zawodowych nie wykazanych w §3 przyjęte do przedszkola na wolne miejsca nie utracą tych miejsc w związku ze złożeniem deklaracji przez rodziców z grup wykazanych w §3 w późniejszym terminie.

§3

Tryb przyjmowania dzieci do przedszkola  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola

W okresie epidemii choroby Covid-19 w Przedszkolu ograniczono maksymalną liczbę dzieci w oddziale.  W tej sytuacji może wystąpić niedobór miejsc dla uprawnionych do korzystania usług przedszkola. W związku z powyższym ustalam zasady przyjmowania dzieci do przedszkola:

 1. Do Przedszkola w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci rodziców obojga pracujących w:
 2. służbie zdrowia,
 3. służbach mundurowych,  
 4. w handlu,
 5. w przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.
 6. W przypadku wystąpienia wolnych miejsc, po przyjęciu dzieci rodziców o których mowa w ust. 1, do Przedszkola będą przyjmowane dzieci rodziców obojga pracujących, których jeden z rodziców pracuje w:
 7. służbie zdrowia,
 8. służbach mundurowych,  
 9. w handlu,
 10. w przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.
 11. W przypadku wystąpienia wolnych miejsc po przyjęciu dzieci rodziców o których mowa w ust. 1 i 2 do Przedszkola będą przyjmowane dzieci pracujących samotnie wychowujących matek /ojców.
 12. W przypadku wystąpienia wolnych miejsc po przyjęciu dzieci rodziców o których mowa w ust. 1, 2 i 3 do Przedszkola będą przyjmowane dzieci rodziców obojga pracujących.
 13. Przez samotne wychowywanie dziecka należy rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
 14. Dyrektor Przedszkola sprawdza kompletność danych w deklaracji. W przypadku braku informacji o miejscu pracy rodzica deklaracja będzie traktowana jako osoby nieuprzywilejowanej w przyjęciu dziecka do przedszkola.
 15. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Dyrektor Przedszkola.

§4

Rodzicom dzieci nieprzyjętych do przedszkola ze względu na brak miejsc nie  przysługuje prawo do odwołania.