Rekrutacja – rok szkolny 2019/2020

Drodzy rodzice.

Wychowanie przedszkolne jest pierwszym i niezwykle istotnym etapem edukacji dziecka, gdyż stanowi podbudowę pod edukację szkolną i jednocześnie służy wyrównywaniu szans edukacyjnych przyszłych uczniów. Pobyt w przedszkolu bardzo korzystnie wpływa na rozwój wszystkich umiejętności. Dziecko systematycznie uczęszczające do przedszkola bierze udział w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela i specjalistów zajęć dodatkowych. Poznaje na nich nowe zagadnienia z zakresu językowego, matematycznego, przyrodniczego. Rozwija swoje umiejętności ruchowe, biorąc udział w zajęciach sportowych. To wszystko bardzo szybko procentuje a efekty są widoczne w rozwoju intelektualnym i fizycznym dziecka.

25 lutego 2019 r. rozpoczyna się nabór do wszystkich publicznych przedszkoli w Cieszynie.

Wychowaniem przedszkolnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, będzie objęte dziecko od początku roku szkolnego w którym kończy trzy lata do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończy sześć lat.

Zapisy do przedszkoli publicznych prowadzone będą z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru poprzez stronę internetową www.cieszyn.przedszkola.vnabor.pl .

Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji dzieci do przedszkola oraz harmonogram rekrutacji dostępne będą w każdej placówce.

Zapraszamy do odwiedzania wszystkich publicznych przedszkoli w Cieszynie. Warto wcześniej zobaczyć placówkę do której zamierzacie Państwo posyłać dzieci. Dobrze jest poznać zaplecze  i bogatą ofertą edukacyjną.

Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym.

 

Regulamin rodzinnego konkursu plastycznego: „Moja Polska”

Konkurs organizowany jest dla dzieci wraz z rodzicami, uczęszczających do Przedszkola nr 16 w Cieszynie

Cel konkursu:

 1. Uczczenie 100 lecia odzyskania niepodległości Polski
 2. Kształcenie postaw patriotycznych.
 3. Uwrażliwienie dzieci na piękno naszego kraju.
 4. Kształcenie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnych form plastycznych.

Założenia organizacyjne:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla rodzin dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. Każda rodzina może zgłosić do konkursu jedna wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę.
 3. Do pracy powinna być dołączona metryczka zawierająca następujące informacje: nazwisko rodziny, imiona wykonawców, nazwa grupy, do której uczęszcza dziecko.
 4. Do pracy powinna być dołączona zgoda na przetwarzanie danych i oświadczenie dotyczące wykonanej pracy ( załącznik nr 1)
 5. Praca powinna być wykonana w formacie A 3 lub A 4 wybraną techniką: rysunek kredkami, pastelami, węglem, ołówkiem, technikami malarskimi (farba plakatowa, tempera, akwarela), wyklejanki lub collage.
 6. Udział w konkursie oznacza udzielenie organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

Warunki konkursu:

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych
 2. a) dzieci młodsze 3 i 4 latki
 3. b) dzieci starsze 5 i 6 latki
 4. Uczestnicy konkursu składają prace u dyrektora przedszkola w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2018 r.
 5. Prace dostarczone po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 6. O wyłonieniu zwycięzców zadecyduje komisja konkursowa, w której skład wchodzą: dyrektor przedszkola, wychowawcy poszczególnych grup, przedstawiciel rodziców.
 7. Ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w siedzibie przedszkola 9 listopada 2018 r.
 8. Wszystkie zgłoszone prace zostaną wywieszone na wystawie w holu przedszkola.

Dyrektor Katarzyna Kantor

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

OGÓLNE ZASADY
REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W CIESZYNIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019.

Rekrutacja do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2018/2019 będzie prowadzona w ramach  naboru elektronicznego od dnia 27 lutego 2018r. od godziny 8.00 do 15 marca 2018r. do godziny 15.00 i obejmie wprowadzanie danych dzieci do systemu oraz składanie papierowej wersji zgłoszenia w siedzibie przedszkola pierwszego wyboru. Po 15 marca 2018r. żaden wniosek zgłoszeniowy nie będzie rozpatrywany. Rodzice, którzy nie mają dostępu do internetu, mogą pobrać wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola w  dowolnym  przedszkolu publicznym, wypełnić go i po podpisaniu złożyć w siedzibie przedszkola pierwszego wyboru,  którego dyrektor wprowadzi kartę do systemu.Do publicznych przedszkoli przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Cieszyn.Rekrutacją do przedszkoli publicznych w Cieszynie na rok szkolny 2018/2019 będą objęte dzieci w wieku od 3-6 lat. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na tablicy ogłoszeń w przedszkolu i na stronie internetowej naboru : www.cieszyn.przedszkola.vnabor.pl

Katarzyna Kantor

Ubezpieczenie NNW przedszkolne

Drodzy rodzice. W  obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych. Nie ma zatem obowiązku ubezpieczania dzieci. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW  jest dobrowolną umową rodzica z ubezpieczycielem. W zeszłym roku szkolnym skorzystaliście Państwo za pośrednictwem przedszkola z oferty bezpieczny.pl. W tym roku proponuję rozważenie indywidualnego kontaktu z ubezpieczycielem : https://bezpieczny.pl/przedszkole/01857

Katarzyna Kantor

KONKURS CASTORAMY

DRODZY RODZICE I PRZYJACIELE NASZEGO PRZEDSZKOLA.

W ramach obchodów 20 lecia Castorama odwiedzi 10 miast, w tym Cieszyn. Podczas spotkania ze swoimi klientami będą dzielić się wiedzą i inspiracjami. W trakcie tego wydarzenia, będą też zachęcać do wzięcia udziału w realizacji ambitnego projektu związanego z rewitalizacją miejsc spełniających ważne funkcje w życiu lokalnych społeczności. Jednym z tych miejsc będzie nasze Przedszkole a ściślej sala kinowo teatralna. Żeby tak się stało trzeba głosować robiąc zakupy w CASTORAMIE lub poprzez stronę internetową. Za pomocą jednego adresu e-mail można oddać tylko jeden głos. Trzeba nam dużo głosów żeby nasza sala kinowo teatralna zyskała nagłośnienie, nowe ławki, oświetlenie i kurtyny. A zatem prosimy was o wsparcie naszej realizacji poprzez oddanie głosów na nasze przedszkole. http://razemdamyrade.castorama.pl/cieszyn-przedszkole/

Z wakacyjnymi pozdrowieniami

Katarzyna Kantor

REKRUTACJA

UWAGA!!!

19 KWIETNIA RUSZA REKRUTACJA

DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI W CIESZYNIE

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wpisać adres strony internetowej:  www.cieszyn.przedszkola.vnabor.pl – zalogować się do systemu i po zalogowaniu wypełnić wniosek, następnie wydrukować go i podpisany dostarczyć wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów do siedziby przedszkola pierwszego wyboru.

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli określa się następujące terminy:

od 19 kwietnia 2017r. godz. 8.00  do 04 maja 2017r. godz. 15.00 – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kryteriów,

od 19 kwietnia 2017r. godz. 8.00  do 05  maja 2017r. godz. 15.00 – weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną,

22 maja 2017r. godz. 8.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

od 22 maja 2017r. godz. 8.00 do 26 maja godz. 15.00 – potwierdzanie woli przyjęcia do przedszkola przez rodziców kandydatów,

31 maja 2017. godz. 8.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Więcej informacji znajduje się na stronie bip przedszkola w zakładce ogłoszenia i na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

Katarzyna Kantor

Rekrutacja na rok szkolny 2017-2018

Uprzejmie informujemy, że w związku z prowadzoną reformą oświatową i znaczącymi zmianami oświatowymi – terminy naboru do publicznych przedszkoli uległy opóźnieniu niezależnie od naszych starań.

Działając zgodnie z obecnym prawem oświatowym – terminy naboru do publicznych przedszkoli w Cieszynie zostaną ogłoszone do 15 kwietnia 2017r. Dbając o Państwa komfort i bezpieczeństwo pragniemy zaznaczyć, że planujemy przygotować blisko 240 wolnych miejsc w placówkach przedszkolnych co z pewnością zaspokoi Państwa oczekiwania.

Przedszkole nr 16

„Czyste powietrze wokół nas”

Szanowni Rodzice!

 Zdrowie naszych dzieci jest dla każdego z nas najważniejszą sprawą. Dbamy o to, aby zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki dla harmonijnego rozwoju. Na zdrowie ma wpływ wiele czynników: opieka zdrowotna, czynniki genetyczne, środowisko fizyczne i społeczne, a przede wszystkim styl życia i zachowania prozdrowotne (tj. aktywność fizyczna, racjonalne żywienie, utrzymywanie czystości ciała i otoczenia, zachowanie bezpieczeństwa, utrzymywanie właściwych relacji między ludźmi, a także nie używanie środków psychoaktywnych). Kształtowanie prawidłowych postaw zdrowotnych wśród dzieci jest najskuteczniejszym działaniem w profilaktyce palenia tytoniu.
 Palenie tytoniu jest zjawiskiem powszechnym i stanowi jedną z głównych przyczyn umieralności w wieku dorosłym. Dlatego, aby zmniejszyć rozmiar tej epidemii, należy już od najmłodszych lat prowadzić wśród dzieci edukację antytytoniową.
 Badania psychospołecznych uwarunkowań palenia tytoniu duże znaczenie przypisują środowisku rodzinnemu, w jakim wzrastają dzieci. Nie ulega wątpliwości, że pierwszym środowiskiem rozwojowym i wychowawczym dziecka jest rodzina, która kształtuje wzory zachowań w odniesieniu do nałogu palenia tytoniu. Ponadto prawdopodobieństwo palenia przez dzieci wzrasta, gdy palą rodzice lub starsze rodzeństwo, a także wówczas, gdy rodzice przejawiają tolerancję wobec prób palenia przez ich dzieci.
 Biorąc pod uwagę fizjologię rozwoju psychoemocjonalnego dziecka, współczesną wiedzę na temat uwarunkowań procesu uzależnienia się od tytoniu przez dzieci oraz epidemiologię palenia tytoniu w wieku rozwojowym, zasadnym jest przeprowadzenie wśród dzieci w wieku przedszkolnym programu profilaktyki antytytoniowej. Jest to wiek, w którym kształtują się postawy wobec tytoniu u dzieci często stykających się z osobami palącymi.
 W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w przedszkolnej antytytoniowej edukacji. Program profilaktyki tytoniowej pt. „Czyste powietrze wokół nas” ukierunkowany jest na wdrażanie dzieci do podejmowania świadomych wyborów, kształtowanie prozdrowotnych postaw wobec zjawiska palenia tytoniu.
 Program składa się z pięciu zajęć:
 1.    Wycieczka – podczas której dzieci będą obserwowały różne źródła dymu.
Szanowni Rodzice! Wysłuchajcie uważnie Waszych dzieci, porozmawiajcie chwilę, podzielcie się swoimi uwagami na temat otaczającego Was środowiska. Pomóżcie dziecku znaleźć i powycinać z gazet ilustracje z obiektami, z których wydobywa się dym.
 2.    Co i dlaczego dymi? – dzieci opowiedzą o różnych źródłach dymu, przyczynach wydobywania się dymów.
Szanowni Rodzice! Wasze dzieci na pewno pochwalą się wiedzą na temat tego, co i dlaczego dymi. Opowiedzą, jak wspólnie z innymi robiło gazetkę na ścianie z prac plastycznych lub kącik antytytoniowy. W tym dniu przyniosą jeszcze jedną ważną informację: „papieros dymi, gdyż spala się w nim tytoń, zaś palenie tytoniu niczemu nie służy i szkodzi zarówno temu, kto pali, jak również osobom wdychającym dym”.
 3.    Jak się czuję, kiedy dymi papieros? – dzieci dowiedzą się o szkodliwości dymu tytoniowego.
 Szanowni Rodzice! Wysłuchajcie spokojnie wrażeń Waszego dziecka z ćwiczeń oddechowych, zapytajcie, jakim powietrzem lubi oddychać. Dziecko na pewno będzie opowiadało lub pokazywało jak się czują lub zachowują zwierzęta i kwiaty oddychające zanieczyszczonym powietrzem. Z przedszkola z pewnością przyniesie portret dinozaura Danusia. Zachęcajcie do działania i opowiadania.
4.    Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy? – dzieci dowiedzą się o skutkach palenia tytoniu i o szkodliwości biernej ekspozycji na dym tytoniowy.
Szanowni Rodzice! Wasze dzieci nauczyły się piosenki o Danusiu, z pewnością będą chciały Wam ją zaśpiewać. Poświęćcie im trochę czasu, posłuchajcie, co mają Wam do powiedzenia.

5.    Jak unikać dymu tytoniowego? – dzieci dowiedzą się, w jakich miejscach mogą być narażone na dym tytoniowy i jak w tej sytuacji mogą się zachować.
Szanowni Rodzice! Wspierajcie Wasze dzieci, gdy będą się bronić przed wdychaniem dymu tytoniowego i narysują, bądź umieszczą w swoim pokoju znak zakazu palenia. Nie złościcie się na nie. Wasze dzieci mają prawo decydować, co się wokół nich dzieje. W naszym programie nie występujemy przeciwko Wam, nie pada ani jedno zdanie dyskryminujące palących rodziców. Chcemy natomiast wdrożyć Wasze dzieci do podejmowania świadomych wyborów wobec palenia tytoniu. Dlatego ważna jest Wasza współpraca z wychowawcą przedszkolnym dziecka. To on udzieli Wam szczegółowych informacji i wskazówek w zakresie realizacji przedszkolnej edukacji antytytoniowej, do której serdecznie zapraszamy.

 Szanowni Rodzice, pamiętajcie, że programy profilaktyczne realizowane w przedszkolach, a później w szkołach to nie wszystko! W dużej mierze to od Was zależy, czy Wasze dzieci będą miały w przyszłości problem z zażywaniem substancji psychoaktywnych, czy też nie.
 Dlatego pamiętajcie, aby:
–    pokazać dobry przykład swoim zachowaniem,
–    spędzać z dzieckiem dużo czasu –  jednak nie ilość a jakość się liczy!
–    umieć słuchać uważnie tego, co ma do powiedzenia dziecko,
–    rozmawiać z dzieckiem o świecie, nawet na trudne tematy,
–    ustalać ścisłe reguły dotyczące palenia i picia w domu,
–    prowadzić wraz z dzieckiem ocenę tego, co oferują media, ponieważ środki masowego przekazu (reklamy, filmy) są dla dzieci głównym źródłem informacji na temat picia alkoholu, palenia papierosów i używania narkotyków,
–    pomagać dzieciom w kształtowaniu pozytywnego wizerunku własnej osoby poprzez zachęcenie do pracy nad sobą oraz unikanie porównywania ich z innymi. Negatywne wyobrażenie o sobie sprzyja używaniu środków psychoaktywnych, pozytywny stosunek do własnej osoby uodparnia na presję społeczną,
–    zachętach dziecko do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu.
 Szanowni Rodzice, w przedszkolu uzyskacie adresy placówek zajmujących się profilaktyką i terapią uzależnień odtytoniowych w Waszym regionie.

„Żywienie na wagę zdrowia”

Śniadanie jest najważniejsze!

Śniadanie to energia, bez której organizm naszego dziecka z trudem wyruszy w kolejny dzień. Aby aktywnie uczestniczyć w codziennych zajęciach i  zabawie potrzebny jest posiłek właściwie zbilansowany dostarczający dziecku „paliwa”.                                   Właściwie skomponowane śniadanie zaspokaja aż 1/4 dziennego zapotrzebowania pokarmowego. Jednak żeby takie było musi zawierać pokarmy bogate w białko, węglowodany oraz właściwą ilość wartościowego tłuszczu a także w inne składniki pokarmowe m.in. w wapń, żelazo, błonnik i witaminy. Z badań wynika, że dzieci i młodzież niejedzące śniadań często mają deficyt tych składników, gdyż na ogół nie nadrabiają braków w ciągu dnia. Dzieci spożywające poranny posiłek mają więcej sił witalnych, są radośniejsze, łatwiej się koncentrują i uczą.