NABÓR 2020/2021

Polecane

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DZIECI
DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W CIESZYNIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 1. Rekrutacja do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2020/2021 będzie prowadzona w ramach  naboru elektronicznego www.cieszyn.przedszkola.vnabor.pl
 2. Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli będzie trwała od dnia 24 lutego 2020 r. od godz. 8.00 do 13 marca 2020 r. do godz. 15.00 i obejmie wprowadzanie danych dzieci do systemu oraz składanie papierowej wersji zgłoszenia w  siedzibie przedszkola pierwszego wyboru.
 3. Po 13 marca 2020 r.  żaden wniosek zgłoszeniowy nie będzie rozpatrywany.
 4. Rodzice, którzy nie mają dostępu do internetu, mogą pobrać wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola w dowolnym  przedszkolu publicznym, wypełnić go i po podpisaniu złożyć w siedzibie przedszkola pierwszego  wyboru,  którego dyrektor wprowadzi kartę do systemu.
 5. Do publicznych przedszkoli przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Cieszyn.
 6. Rekrutacją do przedszkoli publicznych w Cieszynie na rok szkolny 2020/2021 będą objęte dzieci w wieku od 3-6 lat.
 7. Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu lub rezygnacji z kontynuacji wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu od dnia 5 lutego 2020 r. od godz. 8.00  do  17 lutego 2020 r. do godz. 15.00.
 8. Dzieci w wieku 6 lat są obowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 9. Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych do oddziałów integracyjnych w Przedszkolu nr 2 – Integracyjnym w Cieszynie  i Przedszkolu nr 4 w Cieszynie będzie przeprowadzona odrębnie tj.: rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do Przedszkola nr 2 – Integracyjnego lub Przedszkola nr 4 i tam składają podania do 13 marca br.,
 10. Kwalifikację (nabór) dzieci niepełnosprawnych prowadzić będzie komisja powołana przez Dyrektora Przedszkola nr 2 –  Integracyjnego oraz  Dyrektora Przedszkola nr 4.
 11. Przy zapisywaniu kandydata do przedszkola należy pamiętać, że planowanie pobytu dziecka w przedszkolu jest możliwe tylko przy pełnych i połówkach godzin zegarowych np. od 6:30 do 15:30 lub od 8:00 do 16:00.
 12. We wniosku o przyjęcie do przedszkola można wskazać nie więcej niż trzy wybrane przedszkola. Należy określić kolejność wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego i złożyć wniosek w przedszkolu pierwszego wyboru.
 13. Dyrektor danego przedszkola powołuje Komisję Rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.
 14. Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne.
 15. Komisja Rekrutacyjna dokonuje weryfikacji wniosków i podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do przedszkola w oparciu o kryteria.
 16. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:a) Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości, w ogólnie dostępnym miejscu, imiennej listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Lista powinna zawierać imiona i nazwiska  kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia do wskazanego oddziału, datę jej upublicznienia oraz podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej. b) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.c) Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 17. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może:
  1. żądać dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach,
  2. wyznaczyć termin dostarczenia tych dokumentów,
  3. zwrócić się do Burmistrza Cieszyna o potwierdzenie tych informacji w terminie 14 dni.
 18. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola nastąpi w dniu 8 kwietnia  2020 r. o godz. 8.00.
 19. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych zobowiązani są w terminie od dnia  8 kwietnia 2020 r. od godziny 8.00 do 17 kwietnia 2020 r. do godziny 15.00 potwierdzić wolę przyjęcia dziecka w przedszkolu, do którego kandydat został  zakwalifikowany  poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na deklaracji – druk będzie dostępny w przedszkolu jak  również na platformie naborowej.
 20. Niepotwierdzenie przez rodziców / opiekunów prawnych woli przyjęcia dziecka do przedszkola oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych.
 21. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi w dniu 28 kwietnia 2020 r. o godz. 8.00.
 22. Jeżeli liczba dzieci zapisanych do przedszkola przewyższy liczbę miejsc w przedszkolu dyrektor informuje Burmistrza o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola. W tym przypadku Burmistrz na piśmie wskaże rodzicom inne przedszkole mogące przyjąć Państwa dziecko.
 23. Rodzicom kandydatów nieprzyjętych do przedszkola przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania  do  publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Składanie ww. wniosku określają szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji do przedszkola, które są dostępne w każdym przedszkolu.
 24. Komisja sporządza uzasadnienie w ciągu 5 dni od daty wpływu wniosku.
 25. Rodzice kandydata mogą wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Składanie ww. odwołania określają szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji do przedszkola, które są dostępne w każdym przedszkolu.
 26. Dyrektor rozpatruje odwołanie, o którym mowa w pkt. 24 w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 27. W przypadku zwolnienia się miejsca w przedszkolu w trakcie roku szkolnego, o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor.
 28. Szczegółowe zasady naboru do przedszkoli są dostępne w poszczególnych przedszkolach.

TRWA NABÓR DO PRZEDSZKOLA

DRODZY RODZICE PAMIĘTAJCIE, ŻE JESZCZE TYLKO DO 14 MARCA DO GODZINY 15.00 MOŻECIE ZAPISAĆ DZIECKO DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2019/2020. MOŻNA TO ZROBIĆ NA DWA SPOSOBY:

 1. WPROWADZENIE WNIOSKU DO SYSTEMU POPRZEZ STRONĘ NABORU www.cieszyn.przedszkola.vnabor.pl
 2. POBIERAJĄC WNIOSEK W FORMIE PAPIEROWEJ W PRZEDSZKOLU

CZEKAMY NA WAS 🙂

Rekrutacja – rok szkolny 2019/2020

Drodzy rodzice.

Wychowanie przedszkolne jest pierwszym i niezwykle istotnym etapem edukacji dziecka, gdyż stanowi podbudowę pod edukację szkolną i jednocześnie służy wyrównywaniu szans edukacyjnych przyszłych uczniów. Pobyt w przedszkolu bardzo korzystnie wpływa na rozwój wszystkich umiejętności. Dziecko systematycznie uczęszczające do przedszkola bierze udział w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela i specjalistów zajęć dodatkowych. Poznaje na nich nowe zagadnienia z zakresu językowego, matematycznego, przyrodniczego. Rozwija swoje umiejętności ruchowe, biorąc udział w zajęciach sportowych. To wszystko bardzo szybko procentuje a efekty są widoczne w rozwoju intelektualnym i fizycznym dziecka.

25 lutego 2019 r. rozpoczyna się nabór do wszystkich publicznych przedszkoli w Cieszynie.

Wychowaniem przedszkolnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, będzie objęte dziecko od początku roku szkolnego w którym kończy trzy lata do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończy sześć lat.

Zapisy do przedszkoli publicznych prowadzone będą z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru poprzez stronę internetową www.cieszyn.przedszkola.vnabor.pl .

Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji dzieci do przedszkola oraz harmonogram rekrutacji dostępne będą w każdej placówce.

Zapraszamy do odwiedzania wszystkich publicznych przedszkoli w Cieszynie. Warto wcześniej zobaczyć placówkę do której zamierzacie Państwo posyłać dzieci. Dobrze jest poznać zaplecze  i bogatą ofertą edukacyjną.

Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym.

 

Regulamin rodzinnego konkursu plastycznego: „Moja Polska”

Konkurs organizowany jest dla dzieci wraz z rodzicami, uczęszczających do Przedszkola nr 16 w Cieszynie

Cel konkursu:

 1. Uczczenie 100 lecia odzyskania niepodległości Polski
 2. Kształcenie postaw patriotycznych.
 3. Uwrażliwienie dzieci na piękno naszego kraju.
 4. Kształcenie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnych form plastycznych.

Założenia organizacyjne:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla rodzin dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. Każda rodzina może zgłosić do konkursu jedna wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę.
 3. Do pracy powinna być dołączona metryczka zawierająca następujące informacje: nazwisko rodziny, imiona wykonawców, nazwa grupy, do której uczęszcza dziecko.
 4. Do pracy powinna być dołączona zgoda na przetwarzanie danych i oświadczenie dotyczące wykonanej pracy ( załącznik nr 1)
 5. Praca powinna być wykonana w formacie A 3 lub A 4 wybraną techniką: rysunek kredkami, pastelami, węglem, ołówkiem, technikami malarskimi (farba plakatowa, tempera, akwarela), wyklejanki lub collage.
 6. Udział w konkursie oznacza udzielenie organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

Warunki konkursu:

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych
 2. a) dzieci młodsze 3 i 4 latki
 3. b) dzieci starsze 5 i 6 latki
 4. Uczestnicy konkursu składają prace u dyrektora przedszkola w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2018 r.
 5. Prace dostarczone po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 6. O wyłonieniu zwycięzców zadecyduje komisja konkursowa, w której skład wchodzą: dyrektor przedszkola, wychowawcy poszczególnych grup, przedstawiciel rodziców.
 7. Ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w siedzibie przedszkola 9 listopada 2018 r.
 8. Wszystkie zgłoszone prace zostaną wywieszone na wystawie w holu przedszkola.

Dyrektor Katarzyna Kantor

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

OGÓLNE ZASADY
REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W CIESZYNIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019.

Rekrutacja do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2018/2019 będzie prowadzona w ramach  naboru elektronicznego od dnia 27 lutego 2018r. od godziny 8.00 do 15 marca 2018r. do godziny 15.00 i obejmie wprowadzanie danych dzieci do systemu oraz składanie papierowej wersji zgłoszenia w siedzibie przedszkola pierwszego wyboru. Po 15 marca 2018r. żaden wniosek zgłoszeniowy nie będzie rozpatrywany. Rodzice, którzy nie mają dostępu do internetu, mogą pobrać wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola w  dowolnym  przedszkolu publicznym, wypełnić go i po podpisaniu złożyć w siedzibie przedszkola pierwszego wyboru,  którego dyrektor wprowadzi kartę do systemu.Do publicznych przedszkoli przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Cieszyn.Rekrutacją do przedszkoli publicznych w Cieszynie na rok szkolny 2018/2019 będą objęte dzieci w wieku od 3-6 lat. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na tablicy ogłoszeń w przedszkolu i na stronie internetowej naboru : www.cieszyn.przedszkola.vnabor.pl

Katarzyna Kantor

Ubezpieczenie NNW przedszkolne

Drodzy rodzice. W  obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych. Nie ma zatem obowiązku ubezpieczania dzieci. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW  jest dobrowolną umową rodzica z ubezpieczycielem. W zeszłym roku szkolnym skorzystaliście Państwo za pośrednictwem przedszkola z oferty bezpieczny.pl. W tym roku proponuję rozważenie indywidualnego kontaktu z ubezpieczycielem : https://bezpieczny.pl/przedszkole/01857

Katarzyna Kantor

KONKURS CASTORAMY

DRODZY RODZICE I PRZYJACIELE NASZEGO PRZEDSZKOLA.

W ramach obchodów 20 lecia Castorama odwiedzi 10 miast, w tym Cieszyn. Podczas spotkania ze swoimi klientami będą dzielić się wiedzą i inspiracjami. W trakcie tego wydarzenia, będą też zachęcać do wzięcia udziału w realizacji ambitnego projektu związanego z rewitalizacją miejsc spełniających ważne funkcje w życiu lokalnych społeczności. Jednym z tych miejsc będzie nasze Przedszkole a ściślej sala kinowo teatralna. Żeby tak się stało trzeba głosować robiąc zakupy w CASTORAMIE lub poprzez stronę internetową. Za pomocą jednego adresu e-mail można oddać tylko jeden głos. Trzeba nam dużo głosów żeby nasza sala kinowo teatralna zyskała nagłośnienie, nowe ławki, oświetlenie i kurtyny. A zatem prosimy was o wsparcie naszej realizacji poprzez oddanie głosów na nasze przedszkole. http://razemdamyrade.castorama.pl/cieszyn-przedszkole/

Z wakacyjnymi pozdrowieniami

Katarzyna Kantor