MISIE – tematy kompleksowe

I POZNAJEMY SIĘ WZAJEMNIE
Piosenka powitalna w kręgu: „Wszyscy są, witam Was. Zaczynamy już czas.
Jestem ja, jesteś Ty, raz, dwa, trzy.”

„Rodzinka paluszków” – zabawa paluszkowa z piosenką

II UCZYMY SIĘ WSPÓLNEJ I ZGODNEJ ZABAWY
Kodeks Przedszkolaka – ustalenie zasad i reguł współżycia w grupie przedszkolnej.
„Kiedy słonko świeci i gdy deszczyk pada….” – piosenka

III DBAMY O HIGIENĘ I BEZPIECZEŃSTWO
Omówienie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu. Doskonalenie umiejętności mycia rąk z zachowaniem poszczególnych etapów.
„Brudne plamy” – piosenka

IV WITAMY JESIEŃ
„Witamy Jesień” – przywitanie nowej pory roku z wykorzystaniem elementów metody polisensorycznej stymulacji zmysłów „Poranny Krąg”.
„Kolorowe listki” – piosenka

Zaszufladkowano do kategorii Misie

Myszki, Tygryski, Smerfy – Tematy kompleksowe na wrzesień

MYSZKI:
I Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas
II Każdy czyścioch ci to powie, mycie to jest samo zdrowie
III Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie
IV Przyszła już jesień

TYGRYSKI:
I Witamy przedszkole
II Bezpiecznie się bawimy
III Bezpiecznie poruszamy się po drodze
IV Witamy jesień
V Jesteśmy uprzejmi i koleżeńscy

SMERFY:
DOBRE MANIERY
I W przedszkolu
II Nasze przedszkole
ODWAGA
III Jestem bezpieczny
IV Pomocna dłoń

PSZCZÓŁKI:
I W przedszkolu
II Nasze przedszkole
III Jestem bezpieczny
IV Pomocna dłoń
V Idzie jesień przez świat

Konkurs „Zostań w domu” – prosimy o przynoszenie prac

Polecane

Drodzy Rodzice – prosimy o przynoszenie prac na konkurs „Zostań w domu”, który został ogłoszony na naszej stronie internetowej dnia 18 marca 2020 roku (szczegóły tutaj http://przedszkole16.cieszyn.pl/2020/03/18/uwaga-konkurs/ ). Prace można przekazać każdej pani pracującej w przedszkolu. Przypominamy, że na konkurs należy dostarczyć zarówno pracę plastyczną, jak i opowiadanie. OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA PRAC – PIĄTEK 18 WRZEŚNIA. Wszystkie prace zostaną nagrodzone i wyeksponowane w holu przedszkola.

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

Polecane

Drodzy Rodzice. W przedszkolu istnieje możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielami poszczególnych grup oraz specjalistami. Każda taka konsultacja wymaga wcześniejszego umówienia się u wybranego nauczyciela.

MISIE:
– p. Sylwia: pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 15:30 – 16:30
– p. Patrycja: trzeci czwartek miesiąca 15:30 – 16:30

MYSZKI:
p. Ania: ostatni piątek miesiąca 15:30 – 16:30
– p. Magda: druga środa miesiąca 15:30 – 16:30

TYGRYSKI:
– p. Monika: ostatnia środa miesiąca 15:30 – 16:30
– p. Magda: druga środa miesiąca 15:30 – 16:30

SMERFY:
– p. Beatka: trzecia środa miesiąca 15:00 – 16:00
– p. Ania: pierwszy wtorek miesiąca 15:30 – 16:30

PSZCZÓŁKI:
– p. Beatka: ostatni czwartek miesiąca 15:30 – 16:30
– p. Monika: trzeci piątek miesiąca 15:30 – 16:30

PSYCHOLOG – p. Małgosia: ostatni poniedziałek miesiąca 15:30 – 16:30
LOGOPEDA – p. Monika: trzeci piątek miesiąca 15:30 – 16:30

Deklaracja rodziców

………………………………………………….
…………………………………………………
(imiona i nazwiska rodziców/
opiekunów prawnych)
………………………………………………….
………………………………………………….
(miejsce zamieszkania)

D E K L A R A C J A

w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

Deklaruję, że moje dziecko …………………………………………………….. (imię i nazwisko) będzie korzystało z usług opiekuńczych Przedszkola nr 16 w Cieszynie:

 • od dnia ……………. maja 2020 r. na czas zmienionej organizacji pracy placówki
 • w godzinach od …………. do ……….. tj. ………… godzin dziennie.

Deklaruję także, że moje dziecko będzie korzystało z wyżywienia
w liczbie …….. posiłków dziennie, tj.:

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów w związku z uczęszczaniem dziecka do przedszkola w czasie epidemii COVID – 19

Ja, …………………………………………………………………………………………………………………….. niżej podpisany/a będący rodzicem małoletniego ……………………………………………… uczęszczającego do Przedszkola nr 16 w Cieszynie oświadczam, co następuje:

 • świadomy czynników ryzyka COVID – 19 w związku z uczęszczaniem dziecka do placówki oraz dowożeniem go do instytucji, które dotyczy zarówno dziecka jak i osób z nim mieszkających oświadczam, że chcę skorzystać z opieki nad dzieckiem w czasie epidemii codziennie w godzinach podanych w deklaracji,
 • zobowiązuję się przyprowadzać dziecko do przedszkola na godzinę ……. gdzie, zostanie odebrane przez opiekuna i odbierać dziecko codziennie o godzinie….…….,
 • w trakcie kontaktu z pracownikiem placówki/ innym rodzicem zobowiązuję się do zachowania 2 metrowego dystansu społecznego oraz obowiązkowego posiadania maseczki i rękawiczek,
 • oświadczam, że żaden z domowników nie jest objęty kwarantanną ani izolacją,
 • zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki poprzez kontakt telefoniczny o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu tj. gdy ktoś z mojej rodziny zostanie objęty kwarantanną lub zachoruje na Covid – 19,
 • oświadczam, że moje dziecko nie posiada żadnych objawów chorobowych wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej,
 • podaję aktualny numer telefonu, pod którym będzie dostępna osoba upoważniona do odbioru dziecka z placówki przez cały czas pobytu dziecka w placówce ………………………………………………………………………………………………………………….
 • zobowiązuję się zapewnić niezwłoczny (w czasie nie dłuższym niż pół godziny) odbiór dziecka przez osobę upoważnioną w przypadku stwierdzenia u dziecka objawów chorobowych,
 • wyrażam zgodę na dokonywanie pomiarów temperatury ciała mojego dziecka termometrem bezdotykowym,
 • deklaruję pełne zastosowanie się do wytycznych, zawartych w dokumentach wydanych przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego (zamieszczonych na stronach przedszkola) oraz zgodę na realizowanie tych zaleceń przez placówkę, co może wiązać się z ograniczeniami pobytu i opieki nad dzieckiem oraz innymi restrykcjami, a także podporządkowanie się poleceniom dyrekcji i opiekunów przedszkola w tym zakresie.

Oświadczam, że jestem zatrudniony/a i obecnie pracuję w :

M: Jestem pracownikiem:…………………………………………………………………………

(nazwa i adres zakładu pracy)

O: Jestem pracownikiem:…………………………………………………………………………

(nazwa i adres zakładu pracy)

Oświadczam, że:

 ………………………………………..
(data i czytelny podpis matka/opiekun prawny)

………………………………………………………
(data i czytelny podpis ojciec/opiekun prawny)

Fotki od Was

Galeria

Ta galeria zawiera 10 zdjęć.

U Mikołaja i Maksia nie ma miejsca na nudę. Chłopcy bawią się w sklep, poszukują skarbów z mapą, wycinają, malują, wyklejają, wykonują ćwiczenia oddechowe… Oczywiście oprócz nauki, jest też czas na zabawę. Mikołaj zaliczył mały wypadek, ale na szczęście głowa … Czytaj dalej