Koncepcja pracy

PRZEDSZKOLA NR 16 W CIESZYNIE

 

MISJA

Pragniemy, aby dzieci traktowały przedszkole jak swój drugi dom, w którym spędzają szczęśliwe dzieciństwo. W tym celu nasze przedszkole zapewnia każdemu dziecku wszechstronny rozwój jego talentów i zdolności. Uczy działać w zespole, a poprzez rozbudzanie dziecięcej aktywności zaspakaja naturalną ciekawość poznawania otaczającego świata, przygotowuje je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.

 

WIZJA

 • Tworzymy przedszkole przyjazne dzieciom, rodzicom, nauczycielom, w którym wszyscy czują się dobrze i bezpiecznie.
 • Stwarzamy naszym wychowankom, warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości.
 • Wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności, kreując postawy aktywne i twórcze, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji.
 • Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym.
 • Rozbudzamy wiarę dzieci we własne możliwości pomagając im poznać swój potencjał.
 • Dbamy o to, by dzieci pozytywnie postrzegały samych siebie, rozumiały swoje uczucia i potrafiły odnaleźć się w nowej sytuacji.
 • Dążymy do rozwijania umiejętności społecznych niezbędnych w poprawnych relacjach interpersonalnych, ukazując systemy wartości dla orientacji dziecka w tym co jest dobre, a co złe.
 • Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo oraz uczymy dzieci umiejętności akceptowania odrębności innych.
 • Naszych wychowanków cechuje śmiała, otwarta i twórcza postawa wobec ludzi i otaczającego świata.
 • Rodzicom stwarzamy warunki sprzyjające uczestnictwu w codziennym życiu przedszkola.
 • Promujemy placówkę w środowisku lokalnym i ogólnopolskim.

 

Oferujemy dzieciom:

 • Wysoko wykwalifikowaną i systematycznie doskonalącą się kadrę pedagogiczną, stwarzającą warunki do wszechstronnego rozwoju, zaspokającą potrzeby oraz wyzwalającą twórczą aktywność dziecka. Nauczycielki pracujące z pasją, poszukujące nowych rozwiązań metodycznych, do konstruowania ciekawej i bogatej oferty zajęć i zabaw.
 • Zajęcia wychowawczo dydaktyczne dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci.
 • Bogatą ofertę zajęć dodatkowych, dzięki której dzieci mają możliwość samorealizacji, aktywnego odkrywania swoich możliwości i rozwijania swoich zainteresowań.
 • Miłą rodzinną atmosferę stworzoną przez wszystkich pracowników przedszkola i rodziców.
 • Kolorowe i dobrze wyposażone sale, w których dzieci mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania, zdobywać umiejętności i wiedzę zgodnie z indywidualną drogą rozwoju.
 • Przedszkole bogato wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne.
 • Duży i funkcjonalnie urządzony ogród przedszkolny, stwarzający okazję do bezpiecznych zabaw twórczych.
 • „Ogród zimowy”- bezpieczny plac zabaw wewnątrz przedszkola, wyposażony w tor przeszkód z zestawu „miękkich kształtek” oraz „suchy basen” z piłeczkami.
 • Bezpośredni kontakt z przyrodą, sztuką i kulturą naszego regionu.

 

W ramach zajęć dodatkowych organizujemy:

 • Zajęcia umuzykalniające
 • Koncerty muzyczne
 • Zajęcia teatralne
 • Teatrzyki
 • Zajęcia plastyczne
 • Zajęcia z logopedą
 • Zajęcia z psychologiem
 • Wycieczki
 • Zajęcia z udziałem rodziców

 

Model absolwenta

Dziecko kończące Przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia:

Wykazuje:

 • Motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego
 • Zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania nowych rzeczy
 • Umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania
 • Umiejętność koncentracji, wytrwałość
 • Umiejętność radzenia sobie z trudnościami (nie zniechęca się niepowodzeniami, podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem)
 • Umiejętność współpracy w grupie (potrafi podporządkować się poleceniom, normom, współdziałać z innymi)
 • Tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań
 • Samodzielność
 • Odporność na stres

Posiada:

 • Zdolność obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały sposób
 • Wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
 • Podstawową wiedzę o świecie

Umie:

 • Cieszyć się w własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję z samodzielnie wykonanego zadania

Rozumie, zna:

 • Prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi
 • Zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny i dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
 • Zasady kultury współżycia z innymi, postępowania
 • Kulturę i dziedzictwo własnego regionu

Nie obawia się:

 • Występować publicznie
 • Reprezentować grupę, przedszkole
 • Chwalić się swoimi pomysłami, osiągnieciami artystycznymi, sportowymi i innymi sukcesami
 • Wykazywać inicjatywę w działaniu
 • Wyrażania swoich uczuć

 

CELE SPOSOBY REALIZACJI WSKAŹNIKI
 1. Dbamy o wszechstronny i prawidłowy rozwój zgodny z indywidualnymi potrzebami dzieci
 • Przedszkole organizuje swoją działalność w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego
 • Zajęcia organizowane w przedszkolu dostosowane są do potrzeb i możliwości dzieci
 • Nauczycielki znając potrzeby i zainteresowania dzieci poszukują nowych rozwiązań metodycznych
 • Rodzaje zajęć dodatkowych wynikają z zainteresowań i potrzeb dzieci
 • Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo oraz uczymy dzieci umiejętności akceptowania odrębności innych
 • Wdrażamy dzieci do zachowań społecznie akceptowanych
 • Program wychowania przedszkolnego „Nasze Przedszkole”
 • Plany pracy- miesięczne
 • Roczne plany pracy
 • Zapisy w dziennikach zajęć
 • Diagnoza i analiza osiągnieć dzieci
 • Program terapeutyczny „Kubuś Puchatek i przyjaciele”
 • Program
  Wychowawczy
 • Opinia rodziców o programach o ofercie zajęć prowadzonych w przedszkolu
 1. Stale podnosimy jakość pracy przedszkola
 • Przedszkole organizuje działalność zgodnie ze swoją koncepcją pracy i modyfikuje ją w razie zaistniałych potrzeb
 • Prowadzimy systematyczną obserwację dzieci w celu rozpoznania ich potrzeb i możliwości a jej analiza służy nam do wzbogacenia i modyfikowania oferty zajęć
 • Proces edukacji i wspomagania rozwoju dzieci jest starannie planowany przy aktywnym udziale wszystkich nauczycieli
 • Koncepcja pracy przedszkola
 • Karty obserwacji
 • Plany pracy
 • Udokumentowane osiągniecia dzieci
 1. Systematycznie promujemy działalność przedszkola w środowisku lokalnym
 • Przedszkole organizuje imprezy i uroczystości otwarte dla środowiska, takie jak: Mikołajki, Jasełka, bal karnawałowy, festyn przedszkolny, festiwal piosenki przedszkolnej
 • Współpracujemy z różnymi instytucjami działającymi w środowisku lokalnym takimi jak: MOPS, Szkoła Muzyczna, Uniwersytet Śląski, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Biblioteka Miejska, Dom Narodowy, Szkoła Podstawowa nr 7, Szkoła Podstawowa nr 1, Dom Spokojnej Starości, Dom Matki i Dziecka „Słonecznik”
 • Informujemy środowisko lokalne o ofercie zajęć i inicjatywach podejmowanych w naszym przedszkolu na stronie internetowej i w lokalnej prasie
 • Ściśle współpracujemy z rodzicami dzieląc się odpowiedzialnością za wychowanie i edukację dzieci

 

 • Harmonogram imprez przedszkolnych
 • Dokumentacja dotycząca przebiegu organizowanych uroczystości
 • Dokumentacja świadcząca o współpracy z organizacjami i instytucjami
 • Informacje zawarte na stronie internetowej przedszkola i wycinki z lokalnej prasy
 • Opinia rodziców na temat pracy przedszkola
 • Scenariusze zajęć otwartych i uroczystości z udziałem rodziców
 1. Rozwijamy bazę przedszkola
 • Ciągła modernizacja przedszkola, remont sanitariatów i sal zabaw
 • Dalsze wyposażanie ogrodu przedszkolnego zgodnie z potrzebami dzieci i wymogami bezpieczeństwa
 • Wzbogacanie zasobu pomocy dydaktycznych dla dzieci i nauczycieli
 • Zmodernizowany budynek przedszkola
 • Dokumentacja modernizacji
 • Przebudowany i wyposażony ogród przedszkolny
 • Baza pomocy dydaktycznych
 1. Dbamy o bezpieczeństwo dzieci i pracowników przedszkola
 • Przedszkole systematycznie wyposaża dzieci i pracowników w wiedzę o zagrożeniach dla zdrowia, dostarczając wiedzę na temat bezpiecznych zachowań
 • W budynku umieszczone są regulaminy korzystania z pomieszczeń i urządzeń w nich znajdujących się
 • Przedszkole na bieżąco kontroluje stan pomieszczeń i urządzeń w budynku i ogrodzie
 • Informacje dotyczące szkoleń pracowników
 • Scenariusze zajęć z dziećmi dotyczące bezpieczeństwa
 • Zapisy w dziennikach zajęć
 • Regulamin ogrodu oraz poszczególnych pomieszczeń w budynku
 • Protokoły przeglądów

 

 

Zadania i cele ukierunkowane na poszczególne grupy osób

Dziecko Rodzice Nauczyciele
Poznaje swoje prawa i obowiązki Otrzymują rzetelną i obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka Są aktywni i twórczy
Jest akceptowane takie, jakie jest Uzyskuje pomoc specjalistów Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym
Czuje się bezpiecznie Wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola Aktywnie realizują zadanie przedszkola określone w dokumentach placówki
Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces Czynnie uczestniczą w życiu przedszkola Tworzą i realizują autorskie programy dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola
Uczy się dostrzegać swoje mocne strony Są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach
Buduje pozytywny obraz samego siebie Współpracują z nauczycielami, trzymając się wspólnych zasad i norm Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sponsorów i przyjaciół przedszkola
Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi Monitorują efektywność własnej pracy
Osiąga gotowość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą rozpoczęcie nauki w szkole Dzielą się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami
Podnoszą kwalifikacje zawodowe
Prowadzą obserwacje pedagogiczne, które wykorzystują w pracy dydaktyczno- wychowawczej